عدالت از دیدگاه امام خامنه ای

اعتدال یعنی عدالت

اعتدال یعنی عدالت =عدل یعنی هرچیزی در جای خودقرار گرفتن.معنای لغوی عدل هم یعنی میانه،اعتدال هم که میگویند،از این واژه است.یعنی درجای خود،بدون افراط و تفریط،بدون چپ روی و بدون راست روی=بیانات دردیدار اعضای هیات دولت 1383/8/20

افراط و تفریط درباره نقش زن=اگر کسی درست توجه کند،خواهد دید که منافاتی ندارد.بعضی افراط میکنند،بعضی تفریط میکنند.بعضی میگویند چون فعالیت اجتماعی اجازه نمیدهد به خانه و شوهرو فرزند برسیم،پس فعالیت اجتماعی نباید بکنیم ،بعضی میگویند چون خانه و شوهر و فرزند را اجازه نمیدهد فعالیت اجتماعی بکنیم،پس باید شوهر و فرزند را رها کنیم.هر دو غلط است.نه بخاطر آن،نه آن را به خاطر این،نباید از دست داد.1375/12/2= بیانات در اجتماع زنان خوزستان

منبع=نشریه هفتگی حیات طیبه

/ 0 نظر / 7 بازدید